Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
 
Bedoeling en opvatting van deze site:
Deze website is opgevat als zoekinstrument naar het aanbod van voornamelijk baby-, peuter- (0 - 3 jaar) en maar ook buitenschoolse kinderopvangplaatsen (0 - 12 jaar) in België.
Wij betrachten een zo volledig mogelijk overzicht te creëren van alle mogelijkheden qua opvang gaande van erkende tot niet erkende opvanginitiatieven. U vindt hier zowel zelfstandige onthaalouders en kinderdagverblijven als initiatieven uitgaande van de overheid.
 
Gebruik van de site:
De verstrekte informatie steunt op gegevens die aangeleverd zijn door de beheerders van de opvangplaatsen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor publicatie van verkeerde of misleidende informatie zoals teksten, foto's of links naar websites buiten baby-opvang.be en babyopvang.be.
Toch streven we naar een overzicht van informatie dat zo exact, verstaanbaar en actueel mogelijk is. Alle nieuw aangemaakte profielen worden gecontroleerd alvorens publicatie. Ondanks dit alles kunnen wij echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie steeds correct is. Mocht u als bezoeker van deze site foutieve informatie of ongewenst beeldmateriaal vaststellen, gelieve dan contact op te nemen via info@baby-opvang.be
Alle foutieve informatie en ongewenst beeldmateriaal zal zo snel mogelijk worden verwijderd van de site na moderatie van de aangeleverde klacht.
Als sitebeheerders nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele ongemakken en schade ontstaan uit bezoeken aan deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten door de vermelde opvanginitiatieven.
Alle commentaren en ratings vermeld op deze site vallen eveneens buiten onze verantwoordelijkheid.
Als gebruiker van deze site zal u binnen de normen van hoffelijkheid en zedigheid blijven bij het plaatsen van commentaren. Alle commentaren met een beledigend karakter en met duidelijk gebruik van schuttingstaal worden dan ook onmiddellijk verwijderd.
 
Verzameling van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie van de opvangcentra:
Uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u verstrekte informatie zo goed als mogelijk te publiceren op deze website.
De verwerking van uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Deze worden geenszins ter beschikking gesteld aan derden, noch voor commerciële doeleinden gebruikt. Dit met uitzondering van de verstrekt informatie op deze site.
U neemt hierbij de verantwoordelijkheid voor alle eventuele ongemakken en schade ontstaan uit bezoeken aan deze site of voor enige schade ontstaan uit de verleende diensten door uzelf als opvanginitiatief.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en stemt ermee in de juistheid ervan op geregelde tijdstippen te verifiëren en bij voorkomende onjuistheden deze te verbeteren. U kunt deze onbeperkt aanpassen in uw persoonlijke account.
 
Verzameling van persoonsgegevens van bezoekers van deze site:
Uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u verstrekte commentaren en ratings zo goed als mogelijk te publiceren op deze website.
De verwerking van uw persoonsgegevens en bedrijfsinformatie blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Deze worden geenszins ter beschikking gesteld aan derden, noch voor commerciële doeleinden gebruikt.
 
Intellectuele eigendomsrechten:
Auteursrecht: alle teksten, afbeeldingen en andere items op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren of verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is verleend door de beheerders van deze website.
 
Privacy:
Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die de webmaster naar aanleiding van haar website ontvangt, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De webmaster wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De webmaster mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.